Oferty pracy w Piaście Gliwice

Jeśli zawsze marzyłeś o pracy w klubie piłkarskim, to ta zakładka jest właśnie dla ciebie! Oczywiście, w centrum uwagi są piłkarze i trenerzy, którzy reprezentują klub przy błyskach fleszy, ale trzeba pamiętać, że Piast Gliwice, to nie tylko zespół, występujący na boiskach Ekstraklasy. W klubie pracują również osoby, którzy na co dzień zajmują się zadaniami związanymi m.in. administracją, współpracą ze sponsorami i partnerami, marketingiem, komunikacją czy obsługą obiektu, itp. 

 

Na tej podstronie będziemy informować o aktualnych ogłoszeniach. Jeśli jesteś zainteresowany, nie zwlekaj. Zapraszamy!

 

__________________________

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Okrzei 20

2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu przez Gliwicki Klub Sportowy Piast SA Inspektor Ochrony Danych; kontakt pod adresem e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl.

3. Gliwicki Klub Sportowy Piast SA w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu następujących celach:

a) W celu przeprowadzenie procesu rekrutacji w ramach naboru na praktyki, w tym oceny Państwa kwalifikacji,

b) w przypadku pomyślnego wyniku rekrutacji – w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o praktyki.

5.Podstawową przetwarzania przez Gliwicki Klub Sportowy Piast SA Państwa danych osobowych jest:

a) w zakresie danych wskazanych w ogłoszeniu jako wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

b) w zakresie innych danych osobowych (jeśli zostaną przez Państwa podane w zgłoszeniu) – Państwa zgoda, przy czym podanie przez Państwa takich danych poczytywane będzie jako zgoda na ich przetwarzanie; zgoda w tym zakresie może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie, np. przez wysłanie wiadomości e-mail ze stosownym oświadczeniem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak – w zakresie wskazanym w treści ogłoszenia – jest ono niezbędne w celu możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

7. Gliwicki Klub Sportowy Piast SA nie zamierza udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie mniej jednak mogą być one udostępniane organom publicznym, jeśli wymagać będą tego przepisy prawa.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku pozytywnego jej wyniku – przez okres niezbędny do realizacji umowy o praktyki, a po jej zakończeniu przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (co do zasady – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi zakończenie umowy).

9. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Gliwicki Klub Sportowy Piast SA mają Państwo uprawnienie do:

a) dostępu do tych danych osobowych,

b) sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO),

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest umowa (por. pkt 5 powyżej), prawo to może być realizowane z ograniczeniem do przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia).

10. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane dom państw trzecich.

12. W przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa UODO.