Dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania akredytacji na mecze, których gospodarzem jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A. oraz do lektury regulaminu określającego zasady współpracy z mediami. Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje prosimy kierować do rzecznika prasowego Piasta:


Karol Młot
tel.: 511 945 140
mail: karol.mlot@piast-gliwice.eu


- Internetowe biuro prasowe

 

Regulamin Medialny (sezon 2023/24) Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” SA (dalej zwanego Klubem)

1. Zasady przyznawania akredytacji prasowych:

1.1. Akredytacje przyznawane są przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych w systemie Accredito.com (www.accredito.com/piast-gliwice).

1.2 . Fotoreporterzy przebywają w strefie 1 - za bramkami i mogą oni zmieniać miejsce jedynie w przerwie meczu. Fotoreporterzy w strefie 1 mogą przebywać od 1,5 godziny przed rozpoczęciem mecz do 30 minut po jego zakończeniu.

1.3. W sezonie 2023/24 obowiązują akredytacje stałe oraz na pojedyncze mecze. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz.

1.4. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O przyznaniu akredytacji decyduje Klub.

1.5. Dopuszcza się wystawienie maksymalnie dwóch akredytacji typu PRASA oraz dwóch akredytacji typu FOTO dla jednej redakcji.

1.6. Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków będą miały profesjonalne redakcje sportowe. Decyzja w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie podejmowana również na podstawie oceny aktywności dziennikarzy w poprzednich sezonach (mecze, briefingi, konferencje prasowe, publikacje na temat Klubu, itp.). W dalszej kolejności o przyznaniu akredytacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zaznaczamy jednak, że każdy z wniosków akredytacyjnych będzie rozpatrywany indywidualnie. Klub ma prawo odmówić przyznania akredytacji bez podawania przyczyny.

1.7. Zgodnie z regulaminem medialnym Ekstraklasa S.A. może zmienić w dowolnym momencie sezonu liczbę akredytowanych mediów zewnętrznych oraz fotografów.

1.8. W uzasadnionych przypadkach Klub może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowych wymogów, uzależniających przyznanie akredytacji.

1.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2023/24, w szczególności postanowienia Załącznika nr 3 – Regulamin Mediowy.

 

2. Odebranie akredytacji

2.1. Akredytacja może zostać odebrana lub cofnięta przez Klub za złamanie regulaminu Rozgrywek Ekstraklasy lub przepisów prawa powszechnego.

2.2. Akredytację może odebrać klub.

2.3. Klub jest zobowiązany powiadomić o swojej decyzji osobę akredytowaną oraz redaktora naczelnego z przynajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem. Odebranie akredytacji wymaga pisemnego uzasadnienia.

 

3. Rodzaje akredytacji

3.1. Akredytacja typu PRASA upoważnia do wstępu na trybunę prasową, mieszczącą się na sektorze U oraz salę do konferencji prasowych. Akredytacja prasowa nie upoważnia do wstępu na płytę stadionu.

3.2. Akredytacja typu FOTO upoważnia do przebywania w strefie 1 - po 12 fotoreporterów za każdą z bramek (łącznie 24 osoby). Mogą oni zmieniać miejsce jedynie w przerwie meczu. Fotoreporterzy muszą zachować dystans co najmniej 3 metrów od operatorów i/lub kamer ELP.

 

4. Odbiór akredytacji i kamizelek FOTO oraz wejście na mecz

4.1. Akredytacje oraz kamizelki FOTO można odebrać w kasie akredytacyjnej nr 5 na 1,5 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Kamizelki FOTO są obowiązkowe dla fotoreporterów.

4.2. Klub może udostępnić przedstawicielom mediów miejsce parkingowe na parkingu B. Klub nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Parkingu z przyczyn niezależnych od Klubu, w szczególności w przypadku zablokowania wjazdu lub dróg dojazdowych przez służby porządkowe (np. policję).

4.3. Dziennikarze mogą wejść na stadion przez wejście nr 9 od 90 do 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.

4.4. Akredytowani dziennikarze PRASA zajmują wyznaczone miejsce na lub pod trybuną prasową, która znajduje się w sektorze U.

4.6. Akredytowani dziennikarze FOTO zajmują wyznaczone miejsce w strefie 1. Aby wejść do strefy 1 należy po wejściu na stadion (wejście nr 9) przejść przez bramkę nr 6, a następnie przez bramkę nr 18.

4.7. Zwrot kamizelek FOTO odbywa się w pomieszczeniu pracy mediów, znajdującym się obok Sali konferencyjnej (pierwsze piętro budynku klubowego).

 

5. Konferencja prasowa i strefa mieszana

5.1. Konferencja prasowa odbywa się około 15 minut po końcowym gwizdku. W przypadku, gdy trener/trenerzy są gośćmi w studiu na żywo na stadionie, to konferencja prasowa może się opóźnić.

5.2. Sala do konferencji prasowych znajduje się na pierwszym piętrze budynku klubowego. Wejście do sali odbywa się metalowymi schodami, znajdującymi się po prawej stronie budynku klubowego.

5.3. W dniu meczu, wstęp do sali konferencyjnej jest zarezerwowany wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy oraz przedstawicieli Ekstraklasy SA, Ekstraklasy Livepark i mediów klubowych.

5.4. Po zakończeniu meczu wszyscy upoważnieni dziennikarze mogą przeprowadzać wywiady z uczestnikami meczu w strefie mieszanej, znajdującej się na parterze budynku klubowego w okolicach głównego wejścia.