Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA

Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.piast-gliwice.eu.

 

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.11.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne
- Nie wszystkie filmy umieszczone na stronie internetowej posiadają napisy dla osób niedosłyszących lub niesłyszących
- Bannery reklamowe nie posiadają opisu treści
- Strona internetowa zawiera dokumenty w formacie .pdf, które są skanami dokumentów

 

Wyłączenia
- Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostęności cyfrowej

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
- Deklarację sporządzono dnia: 12.11.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Przybylski
- E-mail: kamil.przybylski@piast-gliwice.eu

 

Każdy ma prawo:
- Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:
- Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu siedmiu dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żadania.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną:

Adres: Gliwicki Klub Sportowy "Piast" SA
ul. Okrzei 20
44-100 Gliwice
E-mail: piast@piast-gliwice.eu
Telefon: 32 335-31-15

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Siedziba Gliwickiego Klubu Sportowego "Piast" SA znajduje się przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach.
- Do budynku prowadzi 1 wejście.
- Wejście znajduje się od ul. Leśnej, przez bramę główną nr 2 (przy Sklepie Kibica, za wieżą ciśnień).
- W budynku znajdują się schody prowadzące na 1 piętro oraz winda dla osób niepełnosprawnych. By dostać się do sekretariatu trzeba skręcić w lewo na 1 piętrze. Sekretariat znajduje się na końcu korytarza (5 drzwi po lewej stronie).
- Przy wejściu do budynku należy poinformować pracownika ochrony oraz podać swoje dane (imię, nazwisko).
- Toaleta znajduje się na 1 piętrze, na przeciwko wejścia do windy.
- Przed budynkiem klubowym znajdują się miejsca parkingowe.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
- Pracownicy administracyjni nie posiadają umiejętności porozumiewania się w języku migowym.