Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin sprzedaży biletów, kart kibica i karnetów
na mecze organizowane przez
Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA

 

§1


1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów, kart kibica oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest
Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A, z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrzei 20, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334402 zwanego dalej Organizatorem.
2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet, kartę kibica, lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 

§2


1. Bilety oraz karty kibica są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe, na cały sezon oraz na 5 lub 10 wejśc.
2. Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
3. Warunkiem sprzedaży biletu, karnetu lub karty kibica jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
4. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.
6. Karta kibica jest ważna rok Koszt wyrobienia nowej karty oraz duplikatu wynosi
10 zł. Karta kibica jest nieobowiązkowa przy zakupie biletu w punktach kasowych oraz
w aplikacji internetowej (wystarczy kupić bilet papierowy). 
7. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
9. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego mogą skorzystać kobiety i dzieci do 18 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci, osoby, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
10. Z karnetu dla przedłużających mogą osoby przedłużające karnet.
11. Z biletu lub karnetu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie sektory mogą skorzystać osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Bilet lub karnet można nabyć w kasie oraz w aplikacji internetowej. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
12. Dzieciom do 3 roku życia przysługują bezpłatne wejście. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna.
13. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 3 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
14. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu bądź karty kibica musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
15. Na sektorach rodzinno-szkolnych G,I,J bezpłatny bilet przysługuje dziecku, które nie ukończyło 15 roku życia.
16. Na karcie kibica doładowywany jest karnet na poszczególne rundy, cały sezon lub 5 i 10 wejść
17. By kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica. Termin ważności karty można sprawdzić w aplikacji internetowej w zakładce „mój profil”.
18. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
20. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
21. Biletów, kart kibica oraz karnet nie sprzedaje się osobom:
a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych
w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
22. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
23. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
24. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: www.piast-gliwice.eu/bilety-karnety.html.
25. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

 

§3


Bilety, karty kibica oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
a) Portal internetowy bilety.piast-gliwice.eu.
b) Punkty sprzedaży GKS „Piast” S.A:
- Stadion Miejski w Gliwicach
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.
- Oficjalny Sklep Piasta Gliwice
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.

- Centrum handlowe FORUM- sklep firmowy 4F

 

§4

 

Karnety na 5 lub 10 wejść przysługują na wstęp na odpowiednią ilość meczów w zależności od rodzaju karnetu.

 • Karnet na 5 lub 10 wejść można zakupić za pomocą strony internetowej www.piast-gliwice.eu/bilety lub w sklepie przy ul Okrzei. 20.
 • Kod do wymiany bilet i rezerwacji miejsca zostanie wysłany do kibica do 48h po zakupie karnetu.
 • Rezerwacji miejsca można dokonać na te mecze, na które sprzedaż biletów już wystartowała.
 • Kod jest indywidualny i nie może być przekazywany osobom trzecim.
 • Wymiana kodu na bilet nie będzie możliwa w sklepie przy ul. Okrzei 20 w dniu meczu domowego.

 

Zakup karnetu na 5 lub 10 wejść nie gwarantuje rezerwacji miejsca, której dokonywać należy przed każdym meczem za pośrednictwem konta kibica lub w sklepie przy ul. Okrzei 20.
Karnet na 5 lub 10 wejść nie obowiązuje na mecze Pucharu Polski PZPN.

 

§5

 

Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet, kartę kibica lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

 •  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
 • Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji lub sprzedaży celem dokonania w/w czynności.
 • Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie
  w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie
  i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,
  w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
 • Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy
  z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje
  z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 • Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
 • Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 • Osoba, która dobrowolnie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, godzi się na otrzymywanie informacji o nadchodzących meczach oraz innych informacjach związanych z Gliwickim Klubem Sportowym „Piast” SA.
 • Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email: bilety@piast-gliwice.eu.

 

§6

 

1.Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy bilety@piast-gliwice.eu.
2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora
www.piast-gliwice.eu/bilety-karnety.htmlw punktach sprzedaży karnetów oraz
w siedzibie Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2014 r. Poprawki do regulaminu wprowadzono 07 czerwca 2019 r

 

 §7

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.
2. Wyrabianie kart kibica odbywa się podczas sprzedaży karnetów oraz biletów na mecze ligowe, pucharowe oraz sparingowe. Szczegółowy harmonogram sprzedaży znajduje się na stronie Organizatora: www.piast-gliwice.eu.
3. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji Ekstraklasy SA, PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Nabywcy Biletu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Biletu i żądanie zwrotu ceny za Bilet.

5.Klub nie sprzedaje Biletów oraz odmawia wstępu na Stadion osobom:

a. wobec których orzeczono obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

b. wobec których wydano obowiązujący w chwili sprzedaży Biletu zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji;

c. wobec których został wydany obowiązujący w chwili sprzedaży zakaz klubowy.

6. Nabywcy Biletów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych na Stadionie w przypadkach określonych w § 7 ust. 5.Regulaminu, nie mają możliwości zwrotu Biletów.

7.Klub nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji Ekstraklasy SA, PZPN, UEFA lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu Meczów bez publiczności

 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gliwicki Klub Sportowy „Piast" S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice (dalej: „GKS Piast”).

Inspekt ochrony danych

Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez GKS Piast Inspektor Ochrony Danych; kontakt: rodo@piast-gliwice.eu

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz umożliwienia Państwu udziału w meczu,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

Podstawa

Podstawową przetwarzania przez GKS Piast Państwa danych osobowych jest umowa sprzedaży biletu/karnetu oraz realizacja obowiązków nakładanych na GKS Piast przez przepisy prawa, w szczególności Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Dobrowolność

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w tym sensie, że jest warunkiem możliwości zakupu biletu/karnetu i udziału w meczu.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Udostępnianie danych odbiorcom

Odbiorcami Państwa danych będą:

 1. Ekstraklasa S.A. jako podmiot administrujący centralnym system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej.
 2. Podmioty, o których mowa w art. 13 pkt 12 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Podmioty świadczące na rzecz GKS Piast usługi w zakresie: obsługi płatności za bilety/karnety, księgowości, ochroniarskie, hostingu i utrzymania systemu informatycznego, mailingu, administracji systemem monitoringu.

Państwa uprawnienia:

 Mają Państwo uprawnienie do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne.
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych (w sytuacjach prawem przewidzianych),
 4. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)